/ Hanked
6 hanget Lisatud
Asukoha kaart
Tammsaare tee, Mustamäe, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 16 päeva 1 tund
Asukoha kaart
Majaka, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 9 päeva 1 tund
Soovime tellida maja fassaadi soojustamise projekti (ventileeritav fassaad). Lisatööd pööningusoojustamine ja betoonsillusti renoveerimine.
Asukoha kaart
Ravila 32, Tartu, Eesti
Hanke lõpuni 5 päeva 1 tund
Projekteerimise lähteülesanne Ehitusprojekti tellijaks on KÜ Tartu Ravila 32. Lähteülesanne on koostatud suunavaks abimaterjaliks projekteerijale tellija soovidele ja võimalustele vastava lahendi saamiseks. Hanke eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida Ravila 32, Tartu korterelamu tervikrekonstrueerimislahendus, mis vastaks järgmistele seatud prioriteetidele: a) soojustada hoone pööninglagi, välisseinad ja sokliosa (vähemalt energiaauditi säästumeetmete paketis I välja pakutud mahus); b) lahendada keldri liigniiskusprobleem; c) korrastada ventilatsioonisüsteem sisekliima parandamiseks (sundventilatsioon, rajada võimalusel soojustagastusega (korteripõhine) ventilatsioonisüsteem), sh luua lahendus, mis lahendaks praeguse probleemi hallitusega; d) säilitada olemasolev küttesüsteem (ahjud, pliidid, kaminad) ning sooja tarbevee süsteem (lokaalsed boilerid); e) muuta trepikojad soojemaks. Töömahuks on korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik olemasoleva tehnilise seisukorra uuring ja projekteerimine, sh tehniliste lahenduste leidmine etteantud probleemide lahendamiseks. Konkreetsed võimalikud lahendused valitakse koostöös Tellijaga. Pakkuja peab arvestama võimalike muudatustega, mis tulenevad projekteerimistingimuste muutusest. Korterelamu kompleksse rekonstrueerimise eelarveline ehituslik maksumus võiks olla kuni 95 000 eurot. Projekt peab olema koostatud sellises mahus ja sellise detailsusega, et oleks võimalik ehitustööde hanke läbiviimine ilma, et ehitustööde mahu määramiseks oleks vajadus hankida täiendavat informatsiooni, koostada täiendavaid projektlahendusi ja läbi viia täiendavaid uuringuid. Pakkuja peab koostama hoone põhiprojekti lahendusest tulenevalt detailse ehitustööde loetelu koos ehitustööde füüsiliste mahtudega (EVS 885:2005/AC:2010 liigituse alusel). Lisaks kuuluvad hankesse järgmised tegevused projekteerija poolt: ehitusloa hankimine koos vajalike riigilõivude tasumisega ja kooskõlastuste hankimisega; kõigi vajalike kooskõlastuste saamine ja mõõdistuste tegemine. Projekteerimise alusmaterjalidena on olemas Ravila tn 32, Tartu energiaaudit 2017, termograafia 2008 ning inventariseerimisjoonised (paberkandjal/skannitult). Hoonel (2 korrust, 12 korterit, trepikoda) on vahetatud katus, koridoride välisuksed ning vanad aknad pakettakende vastu, v.a keldriaknad, uuendatud elektrisüsteem, osaliselt vahetatud veepüstikud ning uuendatud trepikodade siseviimistlust. Projekteerimisel juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest, kehtivatest normidest ja standartidest, arvestades kutseorganisatsiooni reeglistike nõuetega. Juhul kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja normidele kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning leidma lahenduse, mis üldjoontes rahuldaks Tellija soove ja ei oleks vastuolus kehtivate normide ja õigusaktidega. Hinnapakkumus projekteerimiseks peab kehtima vähemalt 4 kuud. Projekteerija valimisel lähtutakse projekteerimise hinnast ja projekteerija pädevusest ning kogemusest.
Kirsi 34, Pärnu, Eesti
Hanke lõpuni 1 tund
Asukoha kaart
Rävala puiestee 13, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 1 tund
Asukoha kaart
Rävala puiestee 13, Tallinn, Eesti
Hanke lõpuni 2 päeva 1 tund